ALGEMENE VOORWAARDEN Studio Bekker

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. Studio Bekker: Dian Bekker, is gevestigd in Wolvega en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86267566.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Studio Bekker een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Studio Bekker en de opdrachtgever.
 4. Diensten: alle diensten die Studio Bekker voor de opdrachtgever uitvoert.
 5. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ of ‘Voorwaarden’ wordt verstaan: hetgeheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Studio Bekker en de opdrachtgever
 7. Schriftelijk: per brief of e-mail.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,overeenkomst, offertes, gesloten overeenkomsten, verrichtte dienstendoor Studio Bekker tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging danwel een akkoord via de e-mail, verklaart de opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze voorwaarden van Studio Bekker en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan gaan de bepalingen uit de overeenkomst van Studio Bekker voor.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

1. Een offerte van Studio Bekker is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Wanneer er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaart, vervalt het aanbod of de offerte.

 1. Studio Bekker is slechts aan de offerte gebonden wanneer de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de genoemde termijn (art. 2, lid 1) wordt bevestigd.
 2. In de offerte en overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Studio Bekker zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden.
 4. De genoemde termijn in de offerte waarbinnen Studio Bekker de werkzaamheden moet voltooien is indicatief. Bij overschrijding van de genoemde termijn geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 5. Offertes worden geheel vrijblijvend verstrekt door Studio Bekker.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Studio Bekker garandeert haar werkzaamheden naar beste kunnen uitte voeren, met zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Studio Bekker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Bekker worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Bekker zijn verstrekt, heeft Studio Bekker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
 3. Studio Bekker is niet aansprakelijk voor schade, welke van aard ook, ontstaan doordat Studio Bekker is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte (onjuiste) gegevens.

ARTIKEL 5 – WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wanneer, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, blijkt dat voor de uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichtten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Studio Bekker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Wanneer de wijziging of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieveconsequenties heeft, zal Studio Bekker de opdrachtgever hieroverschriftelijk over inlichten.
 4. Wanneer de opdrachtgever over gaat tot annulering van deovereengekomen diensten, is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd dan wel wordt de ingeplande tijd in rekening gebracht:

        4.1. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de ingeplandediensten, wordt 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag/de uren in rekening gebracht.
       4.2. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de ingeplande diensten, wordt 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag/de uren in rekening gebracht.
       4.3. Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de ingeplande diensten, wordt 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag/de uren in rekening gebracht.
       4.4. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de ingeplande diensten, wordt 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag/de uren in rekening gebracht.

 1. ARTIKEL 6 – GEHEIMHOUDING

  1. 
  Studio Bekker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die, in het kader van de overeenkomst, van de opdrachtgever of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 7 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, onderzoeken, strategieën, content, ontwerpen, beeldmateriaal en ook voorbereidend materiaal daarvan liggen uitsluitend bij Studio Bekker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Ontwerpen die in opdracht van de opdrachtgever zijn gemaakt, zijn volledig in eigendom van Studio Bekker. De opdrachtgever is gemachtigd de ontwerpen te gebruiken voor marketing doeleinden van zijn/haar eigen bedrijf. Wijzigingen mogen alleen in samenspraak en door Studio Bekker zelf, worden toegepast.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Wanneer de opdrachtgever en/of Studio Bekker niet meer tevreden zijn over de samenwerking of de uitvoering van de werkzaamheden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden nadat er een ingebrekestelling is verzonden. Eventuele gemaakte kosten aan de kant van Studio Bekker zijn opeisbaar als zijnde honorarium welke afgesproken is in de offerte, tenzij hiervan specifiek is afgeweken in de opdrachtbevestiging.
 2. Bovenstaande beding geld niet in het geval van langdurige opdrachten (opdrachten met een looptijd langer dan 3 maanden). Voor langdurige opdrachten geldt voor opdrachtgeven een opzegtermijn van een kalendermaand voor het ontbinden van de overeenkomst.
 3. Studio Bekker zal wegens beëindiging van de overeenkomst nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Studio Bekker behoudt het recht om haar voorwaarden te wijzigen, ook voor al bestaande overeenkomsten. Indien Studio Bekker overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Het staat de opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe overeenkomst van kracht gaat, tot 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 9 – TARIEVEN

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium (pakkettarief) overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals reisuren, reiskosten en verblijfskosten. Tenzij anders aangegeven.
 2. Wanneer geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio Bekker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief andere kosten zoals reisuren, reiskosten en verblijfskosten. Tenzij anders aangegeven.
 3. Studio Bekker is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen en zal de opdrachtgever hierover tijdig (uiterlijk 30 dagen voor de ingang van het nieuwe tarief), informeren. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerktreding van de wijzigingen.
 4. In de offerte genoemde tarieven zijn alleen bindend wanneer de aanbetaling binnen de genoemde termijn is voldaan door de opdrachtgever.
 5. In de offerte genoemde tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

  ARTIKEL 10 – BETALINGEN

  1. Betalingen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van de genoemde termijn, is de opdrachtgever in verzuim. Studio Bekker is vanaf het moment van in verzuimtreden van de opdrachtgever over het opeisbare bedrag, gemachtigd herinneringskosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
  2. De opdracht van de opdrachtgever wordt door Studio Bekker ingepland zodra de aanbetaling is voldaan. In geval van niet tijdige betaling kan Studio Bekker besluiten haar werkzaamheden tijdig stil te leggen tot het moment van betaling.
  3. Wanneer een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Studio Bekker besluiten de afgesproken werkzaamheden eenzijdig te beëindigen.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

  ARTIKEL 11 – INCASSOKOSTEN

  Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeingin in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Met name maar niet beperkt, tot de wettelijke incassokosten.

  ARTIKEL 12 – OVERMACHT

  1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, brand, overstroming, zal de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden. Indien de periode waarin door overmacht nakomingen van de verplichting door Studio Bekker niet meer mogelijk is en langer dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaan.
  2. Wanneer Studio Bekker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerd cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

  ARTIKEL 13 – RECHTSKEUZE EN COMPETENTIE

  1. De opdrachtgever en Studio Bekker zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
  2. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse Recht. Alle geschillen tussen de partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Versie november 2023